រៀនអនឡាញ

ដោយ​សារ​បញ្ហា​ជំ.ងឺ​.រាតត្បាត កូ.វីដ.១៩ ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​ចាកឆ្ងាយ​ពី​សាលារៀន​ដែល​ពួក​គេ​ធ្លាប់​តែ​រត់លេង​យ៉ាង​សប្បាយ ហើយ​ត្រូវ​​មក​អង្គុយ​ពី​មុខ​ទូរស័ព្ទ ថេបប្លេត ឬកុំព្យូទ័រ យ៉ាង​ធុញ​ទ្រាន់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្វី​ត្បិត​ការ​រៀន​សូត្រ​មិន​ត្រូ​វ​បាន​កាត់​ផ្ដាច់​ទាំង​ស្រុង​ ដោយ​សារមា​នការ​រៀន​ពីចម្ងាយ ឬហៅថា​រៀន​តាម​អន​ឡាញ យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ​ក៏​ការ​រៀន​សូត្រទាំង​នោះ​មិនទទួល​បាន​លទ្ធ​ផល​ដូច​ជា​ការ​រៀន​ផ្ទាល់​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការ​រៀន​តាម​អនឡាញ​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​មាន​ការធុញ​ទ្រាន់ អផ្សុក ងងុយ​ដេកជាដើម ដោយ​សារ​កុមារ​មិន​មាន​ការ​ផ្ចង់​អារម្ម​ណ៍​បាន​យូរ​ដូច​មនុស្ស​ធំ​ទេ។...