តារាស្រី

ខាងក្រោមនេះជាតារាស្រីរបស់ប្រទេសចិន ដែល​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រហែ​ល​ជា​សុទ្ធ​តែ​ស្គាល់។ ក្រឡេក​ទៅ​មើល​សម្រស់​របស់​ពួក​នាង​សុទ្ធតែ​នៅ​ស្រស់​ស្អាត​ និង​ក្មេង​វ័យ​ទាំង​ដែល​មាន​អាយុ​មិន​ ៣០ឆ្នាំឡើយ។ ចំពោះ​សម្រស់​នេះ​ដែល​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ​ខ្ទង់ ២០ ឆ្នាំ​ខ្លះ​ក៏​ប្រហែល​ជាមិន​អាច​យកម​កប្រៀប​បាន​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូម​មើល​រូប​តារាង​ស្រីទាំង​នោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ ១- Zhao Liying កើតនៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៨៧ (៣៣ឆ្នាំ)...