ការគេង

ដោយសារ​មាន​បញ្ហា​ស្មុគ​ស្មាញ​ច្រើន​ ធ្វើ​ឱ្យ​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​ការ​គេង​របស់​អ្នក។ ដូចនេះ​អ្នក​ត្រូវ​ស្វែង​រក​វិធី​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​អាច​គេង​បាន​ស្រួល​មក​វិញ។ ពីព្រោះ​ការ​គេង​ពិតជា​សំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់​ចំពោះ​សុខភាព។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយ​សារ​បញ្ហា​ជំងឺ​រាតត្បាត​កំពុង​តែ​បន្ត ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​គ្រួសារ​យ៉ាង​ខ្លាំង អាច​ជា​មូល​ហេតុ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គិត​ច្រើន​ ហើយ​ការ​គិត​ទាំង​នោះ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មិន​អាច​គេង​លក់​បាន​ស្រួល​ដូចជា ពិបាក​គេង​លក់ គេង​យល់​សុបិន​ច្រើន​ធ្វើ​ឱ្យ​គេង​មិន​ស្កប់ស្កល់​ជាដើម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោង​តាម​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​សុខភាព (NIH) មនុស្ស​ពេញវ័យ​​ប្រហែល ១...